รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 125 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวกนกพร ลิ้มพรวิกุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกมลวรรณ จิตจักร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกรณัฏฐ์ นาคภิบาล อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกรรณพต แก้วสอน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกรรณิการ์ พิมพ์รส อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกฤตยชล ทองธรรมสถิต อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายกฤษดา สมิตะสิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางคมเดือน โพธิสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางจันทร์พิมพ์ กังพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายเฉลิมชัย พัฒนจงรักษ์ อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน
นางชนธี ชำนาญกิจ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวชนัดดา เกตุมา อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางชนาพร บุญเกิด อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวชนิดา บุพตา อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ อาจารย์อัตราจ้างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายชาญยุทธ คงภิรมย์ชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายชานนท์ ดวงพายัพ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวฐิติรัตน์ จอมธนวัฒน์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวณัฏฐยา เรือนแป้น อาจารย์อัตราจ้างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐธิดา ทองเอี่ยม อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวณิชากร ทองเปลว อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวดวงกมล ยังให้ผล นักวิชาการเงินและบัญชีกองคลัง
นายถวัลย์ มุขจินดา อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายทนงศักดิ์ วันชัย รองศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายทรงธรรม เจริญจันทร์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายทัศน์ ขันเขื่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวธีรนาฏ กาลปักษ์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางนฤมล แก้วสุทธิพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวนฤมล บุญกระจ่าง อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวนันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายนิคม สาคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนิตยา เรืองยุวนนท์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวนุสรา หนูกลัด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายบรรณารัก แก้วจรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นายบุญฤทธิ์ ปินตาสี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุญส่ง ทองเปลว ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวเบญจวรรณ ไชยวงศ์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปภากร ศรีสอน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประพฤติ พรหมสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายประภัสร์ ศิริสัมพันธ์นาวา รองศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายปรารถนา งามวงศ์วาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางปวีณา แตงจวง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปัญจรัตน์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวปาริด๊ะ ยีเส็นเบ็นหละ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปิยธิดา รัตนคุณ อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางผานิตย์ ถิรผลงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพงศ์ปณต โชติทุม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรทิพย์ พรสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวพรรณา วันซวง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรอารีย์ ศิริผลกุล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวพัชนี บุญธกานนท์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพัชมณ โอวาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวพิมพร ศุภฤทธิ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวพิรดา สุดประเสริฐ อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพีรภาชา ประชากุล อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีการบิน
นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทอง อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวเพียงขวัญ วานิชชัง อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นายภานุมาศ บุญผดุง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิลป์ อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมณฑกานติ์ วังทะพันธุ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายมนตรี เรืองสิงห์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายมนตรี อารีย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬากองพัฒนานักศึกษา
นางสาวมนัน วงศ์เสรีพิพัฒนา อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นายมานพ กาญจนบุรางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายมาโนช รัตนคุณ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมาลี น้อยไร่ภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายยิ่งยศ จิตจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวยุพา ตองอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
พันอากาศเอกระวี ปิ่นประเสริฐ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวรัชดา ไชยเจริญ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวรัตนาวรรณ วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายรุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววชิราภรณ์ เรือนแป้น อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางวรรณวิมล นิลเศรษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางวรฤทัย เริงฮัง นักวิชาการเงินและบัญชีกองคลัง
นางสาววรินทร แดนดี อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววรีภรณ์ รัตนนิสสัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวันชัย มั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาววันทนา รอดประเสริฐ อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววิจิตร์ วิโสรัมย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางวีรวรรณ ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายวีระพงษ์ คันธชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวศธิธร ปุรินทราภิบาล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศรัณยา รักเสรี อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายศรีมา แจ้คำ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศักดา กลิ่นสุคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายศิริชัย สมแสน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิริมา ธีรสกุลชล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวศิริลักษณ์ มีสุวรรณ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางศุภฤกษ์ กุลปภังกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสกุลชาย สารมาศ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสมใจ จิตคำนึงสุข อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมทบ สันติเบ็ญจกุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมบูรณ์ หมุนแก้ว อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมศักดิ์ ผลภักดี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสยุมพร บุญเกิด บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นายสหภัทร ชลาชัย อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสัจจา ก้อนพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสัญญา ธานี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายสันติ สายสุวรรณ์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวสายใจ จริยาเอกภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสายชล สุทธิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุชาติ ชัยวรกุล รองศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวสุธีรา อานามวงษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุนิจ ผลภักดี อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวสุภาภรณ์ บุญเจริญ อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายเสกสรร สวัสดิรักษา อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางอโณชา บูรมปรมากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวอนันทญา แสนสวัสดิ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอมรรัตน์ โมราราช อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอัญญภัสส์ พุฒคำ อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอุธร ฤทธิลึก รองศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ