รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 252 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นางสาวGu Fang อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวกนกรัตน์ เบญจมาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบดี
นางสาวกมลรัตน์ สุริยะสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวกฤษตภรณ์ การลายพุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตบางพระ
นางสาวกวิณตรา แป้นสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
นางสาวกวีพร บุญญาวานิชย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกันตินันท์ ชมกลิ่น นักวิทยาศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวกันยกร ติดใจดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายกาญจนพันธ์ ยุวรี อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกาญจนา กรอกกลาง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3กองพัฒนานักศึกษา
นางสาวกานดา ทองนพคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
นางกิตติยา จันทร์เกิด เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
นายกุลชัย นาคบุปผา อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวกุลิสรา มรุปัณฑ์ธร อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายกุหรั่ง สุปินราช พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2กองกลาง
นางสาวเกศริน ฑีฆายุ รองศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกษร อินธิเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองนโยบายและแผน
นางสาวเกษรา สนโชค นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวขจีพรรณ รื่นรมย์ นักวิชาการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบิน
นางสาวขวัญดาว อุทัยศรี นักวิชาการเงินและบัญชีกองคลัง
นางขวัญเรือน นาสา เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวคณิตานันท์ ตันสกุล ผู้ช่วยสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นายคมกฤช กิตติพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายคมสัน ระย้าแดง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกองนโยบายและแผน
นางสาวงามจิต อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
นางสาวจงจิต ลิอ่อนรัมย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางจรีพร เผือกผ่อง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3กองกลาง
นายจเร อุดมยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นายจอมยศ กิจนุกุล อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวจันทนา กสิวิทย์ นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวจารุวรรณ ขุมทอง บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นางสาวจินตนา บุนนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางจินตนา แย้มเจริญวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจินตนา เพชรมณีโชติ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจิราภรณ์ คงสมมาตย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกองนโยบายและแผน
นางสาวจีรนันท์ เจริญมาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
นางสาวจุฑารัตน์ บุญเชิด นักวิชาการเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวเจนฐกานต์ พลร่ม นักวิชาการพัสดุกองคลัง
นายเจษฎา ศรีอะไร นักวิชาการงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางเฉลิมวรรณ บัวขาว บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นางสาวชนิตา วุฒิคาวาปี บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นายชวินภัทร์ แช่มภักดี ผู้ช่วยสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวชวิสสรา จินดาศิริอรุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชัยณรงค์ กิจประเสริฐ นิติกรสำนักงานอธิการบดี
นางสาวชาลินี ชำนาญวารินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาเขตบางพระ
นางสาวชิตขวัญ คุ้มเหลือ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นายชินณพัฒน์ นนตา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกองนโยบายและแผน
นายชูวงศ์ สีหนาท นิติกรกองบริหารงานบุคคล
นายเชิดศักดิ์ คงขวัญ อาจารย์อัตราจ้างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวณฐภัทร อัตกลับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาวณัฐกานต์ แช่มช้อย นักประชาสัมพันธ์กองกลาง
นางสาวณัฐฐนันท์ ป้อมพิมพ์ นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานตรวจสอบภายใน
นางสาวณัฐธิดา ชัยศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานกฎหมาย
นางสาวณัฐรดา นินผาย บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฐวดี แก้วจินดารัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์กองกลาง
นางสาวณัฑพร สิทธิประเสริฐ -สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ
นางสาวดวงพร เหลืองรุ่งรัส นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวดารินทร์ สุขใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นางสาวดาวใจ รักษ์หิรัญ นักวิชาการเงินและบัญชีสำนักงานตรวจสอบภายใน
นายเด็ดเดี่ยว บุญมา นักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษา
นางสาวเตือนใจ สลับศรี นักวิชาการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวทยิดา สุขพิมาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายทรงยศ สุดใจ หัวหน้าหมวดรถยนต์กองกลาง
นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทัศวรรณ อ่อนลิ้ม เจ้าพนักงานธุรการกองกลาง
นายธนกฤต จันทร์คง อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นายธนชัย มหัธธัญญวานิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายธนภาค กสิวิทย์ นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายธิตินันท์ เวหล นักวิทยาศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวธีรดา สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองคลัง
นายนครชาย ไวยวิเชียร เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานคณบดี
นางสาวนภัสชญา ครุฑจ้อน นักประชาสัมพันธ์กองกลาง
นางสาวนวลฉวี กิมใช้ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นางสาวนันทนา เยื้องไกรงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนันทยา จันด้วง นักวิชาการเงินและบัญชีกองคลัง
นางสาวนันทิยา ชมโฉม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวนารี ติดใจดี บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นางสาวนารีรัตน์ บุญมั่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานตรวจสอบภายใน
นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีกองคลัง
นางสาวน้ำฝน ตรีภัทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวนิชาภา พรหมอินทร์ นักวิชาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวนิติภรณ์ กรีวัชรินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวนิรัญญา พานทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองออกแบบ
นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายนิรุติ ศรีสวัสดิ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายนุลอัฟฎา สาและ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาลี อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวเบญจมาศ สุวรรณทัต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
นางสาวประกาย ขวัญหลาย นักวิชาการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวประณต กล่ำสมบูรณ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประภัทร์ ทองดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นายประเสริฐ พิศวงค์ นักวิชาการประมงคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวปราณี มีศิริสุข อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปราณี นิมิบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปรียาพร บังเกิดสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นายปวีณ อิทรสันติ อาจารย์อัตราจ้างสถาบันเทคโนโลยีการบิน
นางสาวปัญจพร โพธิ์ทอง ผู้ช่วยสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นายปัญญา จอมทะรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองนโยบายและแผน
นางสาวปาณิสรา วงษ์ชมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานวิทยาเขตบางพระ
นางสาวปาริชาด บัวขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาวปาริชาติ เพชรอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา
นางปิยะนันท์ เนตรดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาวปิยะรัช บุญจง นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวปุณณภา เหลื่อมล้ำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์
นางสาวปุณณภา เขียวสลับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองนโยบายและแผน
นางสาวเปรมจิตร เพลินลาภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา
นางสาวเปรมปรีดา สลับสี นักวิชาการพัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวผกากาญจน์ แจ้งสว่าง เจ้าพนักงานธุรการกองพัฒนานักศึกษา
นายพงษ์เทพ อิ่มเอิบ เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพงษ์ศักดิ์ ไทยทอง นิติกรกองบริหารงานบุคคล
นางสาวพรทิพย์ ผิวผ่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองออกแบบ
นางสาวพรทิพย์ จำจด นักวิชาการพัสดุกองคลัง
นางสาวพรไพลิน เช้าฉ้อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวพลอยแก้ว ไทยรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณมาลี นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการประมงคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวพัชริยา กรกำจายฤทธิ์ นักวิทยาศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางพัณณ์ชิตา ทองเอี่ยม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาวพิชยาภรณ์ รุ่งรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นางสาวพิรพร สุระประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตบางพระ
นายพิรพัฒน์ เพียรมั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพิษณุกร มะกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองนโยบายและแผน
นางสาวเพ็ญธิดา วงศาโรจน์ นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวเพ็ญศิริ โฉมกาย นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวไพรินทร์ คงสมร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
นางสาวภคมน คงสมมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองนโยบายและแผน
นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
นายภาณุวัฒน์ สุทธิกรรัตนชัย นักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษา
นายมงคล เนตรสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษากองกลาง
นางสาวมนัสนันท์ พันธ์ชมภู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวมนัสวี สอนเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
นายเมธี จันทชาติ เจ้าหน้าที่สารสนเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายยศภัทร เรืองไพศาล อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวยุคลธร กิมเส็ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายยุทธนา สุดใจ เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานคณบดี
นางยุวดี คงภิรมย์ชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวยุวลักษณ์ เชื้อเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะสัตวแพทยศาสตร์
นายระวิน สืบค้า อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรังสรรค์ กุฏสำโรง อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวรัชสุดา บัวคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา
นางรัตนกร รอดรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3กองพัฒนานักศึกษา
นางรัตน์พิมล จันทร์กลม นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางรัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวรัตนา คงสืบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะสัตวแพทยศาสตร์
นายราชันย์ อัพภัยชา อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวรินทร์ศิริ จีนโห้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานคณบดี
นางสาวรุ่งรัตน์ สุวรรณกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานอาคารสถานที่
นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวเรวดี หอมเอนก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
นางสาวลลิตา ครองพิทยา นิติกรกองบริหารงานบุคคล
นางสาวลักษิกา ปรีดาวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
นายลือชา เนียรมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายวทัญญู รอดประพัฒน์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววรรณวิสาข์ อินทะปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตบางพระ
นางสาววรรณษา บางโสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาววรรณา บุญมี นักวิชาการพัสดุคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาววรรษมน ทวีกิตติวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานกิจการสภามหาวิทยาลัย
นายวรวิน ชาวกัณหา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นายวรวุฒิ ตะนุมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาววรัญญา สิมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางวราภรณ์ คำอ้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวัชรพงศ์ เข็มแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีการบิน
นายวัฒนา อำนวยสิทธิโชค วิศวกรกองกลาง
นางสาววันวิสาข์ สุขเจริญ นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางวันศิริ ชูภาระ นักวิชาการพัสดุกองคลัง
นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายวิษณุ โชโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาววีณา จูงพันธ์ อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางวีนัส ปั้นคล้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานอธิการบดี
นางสาววีรยา ใจกว้าง นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์ นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายวุฒิชัย แสงงาม นักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษา
นายศรัณยา วิทยาคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตบางพระ
นายศราวุฒิ แก้วสุข เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์
นายศรุฒ รอดเพ็ชร์ อาจารย์อัตราจ้างสถาบันเทคโนโลยีการบิน
นางศศิวิมล แจ้คำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาวศิประภา เจนสัญญายุทธ นักวิทยาศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวศิรินภา สุคำ นักวิชาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวศิริพร รุ่งแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองนโยบายและแผน
นางสาวศิริรัตน์ กสิวิทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองคลัง
นางสาวศิวลักษ์ คำแสงดี นักวิชาการห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวศุภวรรณ สงมูลนาค อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวศุภิดา ดีพลงาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์
นายสถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสถิตย์ เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองนโยบายและแผน
นายสมเจตน์ รัตนตรัยดำรง วิศวกรควบคุมงานกองกลาง
นายสมชาย คุ้มถนอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสมชาย พุยศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสมปอง นวมสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกองนโยบายและแผน
นายสมพจน์ คำแก้ว อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสมพิศ งามประเสริฐ บรรณารักษ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสมัญญา พิมพาลัย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นายสันติคม ศรีเจริญ เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสิชล เกตุสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสิทธิชัย ด้องแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสิปปกร พรหมปั้น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาวสิรินดา โชตินอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองนโยบายและแผน
นางสาวสิริพิทยา พร้อมเพรียง บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นางสาวสุจิตรา อานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชีกองคลัง
นางสาวสุชาดา วงษ์คำมี นักวิทยาศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวสุชิตา แดงใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา
นางสุธัญญา พรหมสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุนาวิน ปานใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาวสุนิสา อาจหยุด นักวิทยาศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นายสุพจน์ แวงภูลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นางสาวสุพรรณี รัตนานนท์ อาจารย์อัตราจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวสุพัฒน์ ปรางนวน นักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษา
นางสุพัตรา พูลพืชชนม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสุพิน พรประเสริฐ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา
นายสุมล อินทร์มี นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวสุมาลี เกิดแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองพัฒนานักศึกษา
นางสาวสุมิตรา ศิลปชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง
นายสุรบดินทร์ อุตมัง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุรัตน์ พุ่มสวัสดิ์ อาจารย์อัตราจ้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุรีย์พร พยนต์เลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวสุรียพัชร์ เสาวพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีการบิน
นางสาวสุวดี บุญฉิม บุคลากรสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
นางสุวรรณ์ ก่อแก้ว นักวิชาการพัสดุคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวสุวินชา สมาเกตุ นักวิชาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสู้ศึก ศิลป์จารุ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายเสกศิลป์ มีดี นักวิชาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเสกสรร สุระเกตุ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์
นางสาวแสงจันทร์ เทียบพิมพ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองบริหารงานบุคคล
นางโสภา อ่างกระโทก พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3กองคลัง
นางสาวโสรดา กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษา
นางสาวหทัยรัตน์ งามดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตบางพระ
นายอธิคม ชินอ่อน อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานวิทยาเขตบางพระ
นางสาวอนงลักษณ์ สุขใส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปวิทยาเขตบางพระ
นางสาวอนัญญา นครวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนุวัฒน์ โชโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอภิรดี ภาวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองคลัง
นายอภิวัฒน์ จันโท นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอมรรัตน์ ทองเลี่ยม บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
นางสาวอเมธยา นวลเป้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองนโยบายและแผน
นางสาวอรดา เปี่ยมทรัพย์อนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองคลัง
นางสาวอรทัย ตรีภัทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะสัตวแพทยศาสตร์
นางอรพรรณ เหลาทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3กองพัฒนานักศึกษา
นางสาวอรพรรณ เปล่งขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองคลัง
นางอร่ามพรรณ ชาญนารถ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอรุณ บุญเสริม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองคลัง
นายอังกูร กิตติวรกาล นักวิชาการศึกษากองพัฒนานักศึกษา
นางสาวอันธิกา ศักขิณาดี นักวิชาการศึกษาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวอันธิกา ไชยศิลป์ นักวิชาการเงินและบัญชีกองคลัง
นางสาวอัมรา เชื้อชาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอัมรา เพ็ชรโปรี อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นายอำมาตย์ คุณสวัสดิ์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวอุบลรัตน์ พวงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีการบิน
นายเอกพันธุ์ อินทร์งาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ