รายชื่อบุคลากรใน������������������������������������������ จำแนกตามวุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
[ จำนวนบุคลากร ][ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
จำนวนบุคลากร 131 คน
       
ชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
นายกฤษณ์ เทศสมบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางสาวกัญญณัฐ กรมทอง เจ้าพนักงานธุรการคณะสัตวแพทยศาสตร์
นายกำธร เขียวแก่ เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาเขตบางพระ
นางกินรี โอวาท คนงานห้องทดลองสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางสาวเกษศิรินทร์ บุญสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายจตุรงค์ ศึกษา คนงานกองกลาง
นางสาวจริยา บุญเสริม คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายจักริน เกตุบาง พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายจันทร์ เรืองภู่ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายจำนงค์ เพิ่มชาติ คนงานกองกลาง
นางสาวจำนงค์ พิมขาว เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายจำรัส จันทร์ผ่อง พนักงานขับรถยนต์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางจิตร รินทร์ราษฎร์ แม่บ้านกองพัฒนานักศึกษา
นางสาวจีรนันท์ ขัดทา คนงานเกษตรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางจีรัชชา ปรางศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหารกองคลัง
นางเจียมจิต จันทร์สมาน คนงานกองกลาง
นายฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางชนิกานต์ สวัสดิ์วอ เจ้าหน้าที่ธุรการกองบริหารงานบุคคล
นายชรินทร์ แจ้งเนตร ลูกมือช่างกองกลาง
นายชรินทร์ ตัญญะสิทธิ์ คนงานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายชัยวัฒน์ ชลวานิช พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายณรงค์ วันไชย์ คนงานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายณัฐชัย กองมูล พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายดาวรุ่ง พรมสุวรรณ์ คนงานกองกลาง
นายแดง ศิลารัตน์ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางต้อย สุรคำ คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายเตชากิจ คุ้มเหลือ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายถาวร เกิดศรีสุข คนงานกองกลาง
นายทองลี ชัยชาญ เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวทัศนวรรณ โอสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
นางทัศนี กสิวิทย์ คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวทัศนีย์ แจ้งสว่าง แม่บ้านคณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวทิพยวรรณ รุ่งศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกองพัฒนานักศึกษา
นายธวัช แจ้วสว่าง คนงานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายธีรชัย ล้ำเลิศ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางนงนุช พรหมประเสริฐ คนงานห้องทดลองกองพัฒนานักศึกษา
นางนวล นินนาทนนท์ นักการภารโรงคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางน้อย วันชัย แม่บ้านกองพัฒนานักศึกษา
นางนันทนา ปาละวงศ์ แม่บ้านสำนักงานอธิการบดี
นายนิรัญ จันทร์สมาน ยามกองกลาง
นายบรรจง ชาวกัณหา ลูกมือช่างกองกลาง
นายบุญชู ฉุนกระโทก คนงานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายบุญมี สาระผล พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายบุญลือ มาเห็ม พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายประยงค์ วันชัย คนงานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายประโยชน์ สร้อยสน พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี
นายประวัติ นาคพุ่ม คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายประเสริฐ บุสุวะ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางปราณี พ้นภัยพาล คนงานกองกลาง
นายปิติพัฒน์ กิตติ์พิภัทร์กุล อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
นางสาวปิยะมาศ ชุ่มเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการงานบริหารงานทั่วไป
นางสาวเปรมจิต หนุนดี เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพนิดา ขาวฉวี คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพรเลียง รูปใส คนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายพิเชษฐ สถิตเสถียร คนงานกองกลาง
นางสาวพิณนภา ทองศรี คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายพีระศักดิ์ พวงสมบัติ ช่างเทคนิคกองพัฒนานักศึกษา
นายไพฑูรย์ โอวาท คนงานกองกลาง
นางไพรินทร์ ซิ้มเต็ก พนักงานห้องปฏิบัติการเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางภาวัลย์ พุทธมาตย์ คนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายมงคล งามทรัพย์ คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายมณี พันสี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบากองกลาง
นางสาวมนทกานต์ เดชพัง เจ้าหน้าที่ธุรการคณะสัตวแพทยศาสตร์
นางมะลิ กสิวิทย์ คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายมานะ วิทยาคม ยามกองกลาง
นางสาวมานี เป็นไทย นักวิชาการเงินและบัญชีงานประสานงานและติดตามผล
นางย้อย มีสุวรรณ์ นักการภารโรงคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางยุพา ล่ามกิจจา แม่บ้านกองพัฒนานักศึกษา
นางสาวเยาวภา ชลคุณากร เจ้าหน้าที่ธุรการกองกลาง
นางระวีนันท์ เอกเฉลิมวุฒิ คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายรัชชาพงษ์ มะลิทอง พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางเรไร เพิ่มชาติ คนงานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางแรมจันทร์ ชมภูน้อย เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นางละมูล ซิ้มเจริญ คนงานกองกลาง
นางสาววนิดา ปาละวงศ์ คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายวรเศรษฐ์ มงคลศิล พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายวัชรินทร์ กรัชศิลสกุล พนักงานขับรถยนต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายวัชรินทร์ ภิรมย์ปั่น พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางวาสนา วันไชย์ แม่บ้านกองพัฒนานักศึกษา
นายวิทูล เสียงเพราะ นักการภารโรงกองกลาง
นายวินท์ธณาพัฐ ณรงค์ฤทธิ์ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางวิภาภรณ์ กสิวิทย์ คนงานกองกลาง
นางวิมล นาคบูรณะ เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวิรัช รินทร์ราษฎร์ นักการภารโรงคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาววิไล คำสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิศิษฐ์ เพียรมิตร คนงานกองกลาง
นายวีรยุทธ อุทัยศรี พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางศรีรัตน์ ฉุนกระโทก นักการภารโรงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางศศิธร บุญเสริม คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศิริชัย สุรคำ คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางสาวศิริรักษ์ แก้วหัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการกองกลาง
นายศีกดิ์สิทธิ์ ศรีประสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศุภชัย เชื้อเกตุ วิศวกรควบคุมงานกองกลาง
นางสาวศุวัฒนาพร นิลปะกะ เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
นายสนั่น แจ้งสว่าง ช่างไม้กองกลาง
นายสมชาย ซิ้มเต็ก ยามกองกลาง
นายสมนึก พิมขาว คนงานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสมพงษ์ บุญสง่า พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายสมศักดิ์ ตรีกูด คนงานห้องทดลองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสมศักดิ์ สมสวัสดิวัฒน์ ลูกมือช่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสมหวัง เพียรจิตร นักการภารโรงกองกลาง
นายสายชล นามสิงห์ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางสำรวย สาตรศิลป์ คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสำรวย แซ่กู่ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางสาวสุจินต์ นาคพุ่ม คนงานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายสุชาติ อ่อนศรีทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบากองกลาง
นายสุชาติ ชาวกัณหา ช่างเทคนิคกองกลาง
นายสุพรรณ อัญชุลี พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางสุพิชญา บุตรสุวรรณ์ นักการภารโรงกองกลาง
นางสุมาลี แจ้งสว่าง คนงานกองพัฒนานักศึกษา
นายสุวิทย์ สุริยะ คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นางเสน่ห์ ล้ำเลิศ คนงานกองกลาง
นายเสวก ตันเจริญ คนงานกองกลาง
นายเสาร์ สุรคำ ยามกองกลาง
นายโสมนัส โอวาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบากองกลาง
นายหนึ่ง ศรีพิลา คนงานกองกลาง
นางสาวหนูพิศ บุญสาลี คนงานกองพัฒนานักศึกษา
นายหอมกุ่น กสิวิทย์ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นายอนงค์ มั่นมุ่งยนต์ พนักงานขับรถยนต์กองกลาง
นางอนงค์ บุญส่ง คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายอนุชา ฉุนกระโทก คนงานเกษตรคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายอภินันท์ ธานี เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอมรรัตน์ ทองเลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการกองบริหารงานบุคคล
นางสาวอมรา เกิดบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกองกลาง
นางอรทัย รอบคอบ นักการภารโรงคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายอลงกต ภู่เกตุ คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายอาทิตย์ ฟองฟุ้ง เจ้าพนักงานธุรการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอาทิตย์ ทับหัวหนอง คนงานกองกลาง
นางอึ้ม มีเงิน คนงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
นายเอกมินต์ บัวขาว ช่างเทคนิคสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางโอบอ้อม ตันเจริญ คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี