จำนวนบุคลากร ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566-2570
[ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามปีที่จะเกษียณอายุราชการ
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
       
หน่วยงานปี 2551ปี 2552ปี 2553ปี 2554ปี 2555รวม
วิทยาเขตบางพระ 126 7 8 9 5 155
วิทยาเขตจันทบุรี 50 2 6 3 6 67
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 51 2 3 4 4 64
วิทยาเขตอุเทนถวาย 47 7 5 5 5 69
รวม 274 18 22 21 20 355