จำนวนบุคลากร ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564-2568
[ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามปีที่จะเกษียณอายุราชการ
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
       
หน่วยงานปี 2551ปี 2552ปี 2553ปี 2554ปี 2555รวม
วิทยาเขตบางพระ 105 12 7 7 8 139
วิทยาเขตจันทบุรี 43 2 4 2 6 57
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 45 5 1 2 3 56
วิทยาเขตอุเทนถวาย 38 3 4 7 5 57
รวม 231 22 16 18 22 309