จำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุในปี 2564
[ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามช่วงอายุ
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
       
หน่วยงานไม่เกิน 2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60มากกว่า 60ไม่ระบุรวม
วิทยาเขตบางพระ 4 6 69 124 88 54 54 46 105 1 551
วิทยาเขตจันทบุรี 2 - 17 40 51 41 26 18 43 1 239
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2 - 38 46 29 19 16 16 45 - 211
วิทยาเขตอุเทนถวาย - - 6 14 16 22 20 29 38 - 145
รวม 8 6 130 224 184 136 116 109 231 2 1,146