จำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุในปี 2566
[ สารสนเทศบุคลากร ]
ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามช่วงอายุ
 ตัวอย่างก่อนพิมพ์
       
หน่วยงานไม่เกิน 2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60มากกว่า 60ไม่ระบุรวม
วิทยาเขตบางพระ 3 15 37 122 93 74 62 37 125 1 569
วิทยาเขตจันทบุรี 2 - 4 37 53 43 29 20 50 1 239
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 2 - 20 38 40 29 15 16 51 - 211
วิทยาเขตอุเทนถวาย - - - 12 21 20 16 29 47 - 145
รวม 7 15 61 209 207 166 122 102 273 2 1,164