กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอรุณรัตน์ แซ่เฮ้า
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี2552คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง