กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสมมารถ ศรีประเทือง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2551วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
ปริญญาตรี2544วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ