กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวรวุฒิ เรืองพงษ์
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  เจ้าพนักงานธุรการ
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง2550คอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนเทคโนโลยีสยามThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง