กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายมนตรี อารีย์
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2541พลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง