กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสัญญา ธานี
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
10/04/255010/04/2554คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครบวาระ
10/04/2554 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2531การจัดการทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2521เศรษฐศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง