กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายเอกชัย ปริญโญกุล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
10/04/255010/04/2554คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมครบวาระ
10/04/2554 คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคมดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2543บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า(พระนครเหนือ)Thailand
ปริญญาตรี2530การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2528ธุรกิจศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง