กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายรุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
05/07/2553 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสถาบันวิจัยและพัฒนาดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2540บรรณารักษศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
ปริญญาตรี2536บรรณารักษศาสตร์วิทยาลัยครูเลยThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000022 สภาพและความต้องการในการอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก . ชลบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 132หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000102 การศึกษาผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย
R000000054 ภาพลักษณ์ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย
R000000053 สภาพและความต้องการในการอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หัวหน้าโครงการวิจัย