กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสุปราณี เลาห์กิติกูล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท พืชไร่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 2 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000038 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 81หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ทองจวน วิพัฒน์เจริญลาภ ,
นฤศันส์ วาสิกดิลก ,
วรรณศิริ หิรัญเกิด ,
สุปราณี เลาห์กิติกูล
PB0000000031 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้อง แป้งมันสำปะหลัง และแป้งถั่วเหลืองโปรตีนสูง เพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 69หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) นฤศันส์ วาสิกดิลก ,
ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ ,
สุปราณี เลาห์กิติกูล


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000087 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้แป้งข้าวหอมมะลิผสมแป้งถั่วเหลืองโปรตีนสูง ผู้ร่วมวิจัย
R000000049 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้อง แป้งมันสำปะหลัง และแป้งถั่วเหลืองโปรตีนสูง เพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ผู้ร่วมวิจัย
R000000039 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด หัวหน้าโครงการวิจัย