กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววรรณา เฉลิมพรพงศ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2525คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตรThailand
ปริญญาตรี2523คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000177 การสร้าง VCD สื่อการสอนวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติที่เรียนโดยใช้โปรแกรม SPSS และ EXCEL หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000126 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย
R000000036 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย