กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายประพฤติ พรหมสมบูรณ์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/10/254801/06/2550รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระลาออก
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2535พืชไร่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2528เกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 3 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000048 ผลของสารสกัดจากกานพลูที่มีต่อการยับยั้งการเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซินของเชื้อ Aspergillus flavus. การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท หน้า128 -136. 2553. 9 May 20 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ ,
สุธัญญา พรหมสมบูรณ์
PB0000000042 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกระชายสู่ชุมชน. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 313หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) พัชนี บุญธกานนท์ ,
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ ,
สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ ,
ปภากร ศรีสอน
PB0000000029 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกานพลูเพื่อใช้ยับยั้งการเจริญ และการสร้างอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus flavus. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 72หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) จินตนา เพชรมณีโชติ ,
ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ ,
สุธัญญา พรหมสมบูรณ์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ