กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2543อุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2537วิทยาศาสตร์การอาหารสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000057 ผลของระดับความร้อนต่อลักษณะของเจลปลาอินทรี (Scomberomorus commerson). การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดรากอน บีช รีสอร์ท พัทยา หน้า313 -317. 2552. 4 May 28 2009 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) จิราพร รุ่งโรจน์เกรียงไกร ,
นงนุช รักสกุลไทย ,
พรรณทิพย์ สุวรรณสาครกุล ,
ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 5 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000153 ความดีเด่นของลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป ผู้ร่วมวิจัย
R000000136 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบอินทรีย์ในหลายฤดูปลูก ผู้ร่วมวิจัย
R000000081 การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร ผู้ร่วมวิจัย
R000000080 การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารโพลี่แซคคาไรด์ที่สกัดจากเปลือกทุเรียน ผู้ร่วมวิจัย
R000000079 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วในลักษณะทางปริมาณของแตงไทย 3 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย