กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายปราโมทย์ พรสุริยา
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
10/04/2554 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสถาบันวิจัยและพัฒนาดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2548พืชสวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2537พืชศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2528พืชสวนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 5 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000060 Genetic Vvriation and Heritability Estimates for Horticultural Characters in An Oriental Pickling Melon Population. The 2 nd Rajamangala University of Technology International Conference at the Convention Hall,chulabhorm Research Institute,Bangkok หน้า -. 2553. 1 Nov 25 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) ปราโมทย์ พรสุริยา
PB0000000058 การเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานในการปลูกเป็นพืชเหลื่อมฤดูในบรอกโคลี. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ หน้า5 -5. 2553. 1 Nov 24 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) พรทิพย์ พรสุริยา ,
ปราโมทย์ พรสุริยา
PB0000000055 การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมและความก้าวหน้าในการคัดเลือกของลักษณะผลในประชากรมะระขี้นกจากพันธุ์การค้า. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท หน้า123 -127. 2553. 4 May 20 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) จรรจิรา เจริญทวีชัย ,
ปราโมทย์ พรสุริยา
PB0000000054 การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมอย่างแคบของลักษณะผลในประชากรมะระขี้นกจากพันธุ์พื้นเมือง. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท หน้า118 -122. 2553. 4 Nov 20 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) ชัด หนูเหมือน ,
ปราโมทย์ พรสุริยา
PB0000000011 เครื่องออกกำลังกายไก่ชน. ดกดหด สส่าส่า หน้า12 -13. 2551. 2 Jan 23 2008 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) ชงโค แซ่ตั้ง ,
ปราโมทย์ พรสุริยา


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 6 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000179 การศึกษาสายพันธุ์หมากเม่า (Antidesma sp.)ในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย
R000000153 ความดีเด่นของลูกผสมระหว่างแตงไทยกับแคนตาลูป หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000136 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบอินทรีย์ในหลายฤดูปลูก ผู้ร่วมวิจัย
R000000125 การปรับปรุงพันธุ์แตงไทย (Cucumis melo var. conomon) เพื่อให้ได้พันธุ์พุ่ม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000124 การปรับปรุงพันธุ์แตงไทย (Cucumis melo var. conomon) เพื่อให้ได้พันธุ์พุ่ม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000079 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วในลักษณะทางปริมาณของแตงไทย 3 สายพันธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัย