กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2549อุตสาหกรรมประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000031 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวกล้อง แป้งมันสำปะหลัง และแป้งถั่วเหลืองโปรตีนสูง เพื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 69หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) นฤศันส์ วาสิกดิลก ,
ธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ ,
สุปราณี เลาห์กิติกูล


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ