กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายทรงศักดิ์ จันทร์อุดม
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/10/254820/02/2551รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระลาออก
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2539พืชไร่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2528เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2524ชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง