กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวิโรจน์ โชติพิพัฒน์วรกุล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2554การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาThailand
ปริญญาโท2529วิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Thailand
ปริญญาตรี2525ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง