กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวมาลี น้อยไร่ภูมิ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
10/04/255010/04/2554หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครบวาระ
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2528บรรณารักษศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรThailand
ปริญญาตรี2521บรรณารักษศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ