กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวศิริวรรณ คิดประเสริฐ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
08/06/2550 ตำแหน่งอื่น ๆวิทยาเขตบางพระดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2538วิทยาศาสตร์การประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2534การประมงคณะเกษตรศาสตร์บางพระ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ