กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2547เศรษฐศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 3 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000065 การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี. : ; 2552. 114หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ธนาวุฒิ พิมพ์กิ ,
จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
PB0000000046 ธนาวุฒิ:พิมพ์กิ,จันทนา:ฤทธิ์สมบูรณ์. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชนด้านการแปรรูปสำรอง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2553 ; 3 : 10 - 17. (วารสาร) ธนาวุฒิ พิมพ์กิ ,
จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์
PB0000000033 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจชุมชน ด้านการแปรรูปสำรอง จังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 97หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ธนาวุฒิ พิมพ์กิ ,
จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ