กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางพิรุณา สุทธิสรณ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2547การจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000032 ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 80หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) มลฤดี กองสำลี ,
ชญาดา ร่วมโพธิ์รี ,
พิชิต แสงกลาง ,
พิรุณา สุทธิสรณ์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ