กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวญาณนันท์ สุนทรกิจ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2544วิทยาศาสตร์การประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000041 การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาดุมซี(เสือดำ). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 43หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) วัชระ น้อยคงคา ,
ญาณนันท์ สุนทรกิจ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 4 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000094 การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาหางกง ผู้ร่วมวิจัย
R000000048 การศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาดุมซี (เสือดำ) หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000031 คุณภาพน้ำและชนิดของปลาน้ำจืดที่พบบริเวณน้ำตกกระทิงอุทยาน แห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000022 การแพร่กระจายและชีววิทยาบางประการของปลาสกุล Homalopteraในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการวิจัย