กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายมานพ กาญจนบุรางกูร
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/10/254826/12/2551รองอธิการบดีวิทยาเขตบางพระครบวาระ
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2528วิทยาศาสตร์การประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2525วิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 11 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000187 การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะฟักไข่ปลาแบบครึ่งจมครึ่งลอย หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000185 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารกุ้งก้ามกรามต้นทุนต่ำด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย
R000000108 ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงที่มีผลต่อองค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน ผู้ร่วมวิจัย
R000000107 ผลกระทบจากโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกงที่มีผลต่อองค์ประกอบชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอน ผู้ร่วมวิจัย
R000000099 การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์หนอนแดง ผู้ร่วมวิจัย
R000000098 การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์หนอนแดง ผู้ร่วมวิจัย
R000000093 ชุดสาธิตการเพาะฟักไข่ปลาดุกอุยแบบประหยัดน้ำ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000092 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะฟักปลาดุกอุยแบบพัฒนา หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000077 การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะฟักไข่ปลาแบบจมติดในระบบปิด หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000076 การใช้แพลงก์ตอนเป็นดัชนีชี้คุณภาพน้ำทางชีวภาพบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย
R000000056 การวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเม็ดลอยน้ำสำหรับเลี้ยงปลากะพงขาว หัวหน้าโครงการวิจัย