กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
23/01/2551 ตำแหน่งอื่น ๆสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำรงตำแหน่ง
23/01/255101/07/2553ตำแหน่งอื่น ๆสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนลาออก
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2543การบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร Thailand
ปริญญาตรี2536บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง