กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางกมลวรรณ จิตจักร
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาศึกษา

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2546ฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรThailand
ปริญญาตรี2540ฟิสิกส์สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง