กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  จ่าสิบโทภูวดล บัวบางพลู
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีสังคม วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2554เทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรThailand
ปริญญาโท2544คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรีThailand
ปริญญาตรี2541วิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง