กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายภานุมาศ บุญผดุง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2540เทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Thailand
ปริญญาตรี2537สัตวศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คณะเกษตรศาสตร์บางพระ)Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ