กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
30/04/2550 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสถาบันวิจัยและพัฒนาดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2545วิทยาศาสตร์การอาหารThe University of ReadingUnited Kingdom
ปริญญาโท2541เทคโนโลยีอาหารThe University of ReadingUnited Kingdom
ปริญญาตรี2533รังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 2 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000012 อนงค์นาฎ:โสภณางกูร. High Pressure Technology, พิมพ์ครั้งที่ 1. : Bangkok Press; 2551. 250 หน้า. เล่ม. (ตำรา-ทั้งเล่ม) อนงค์นาฎ โสภณางกูร
PB0000000010 อนงค์นาฎ:โสภณางกูร. High Pressure Technology , พิมพ์ครั้งที่ 1. : Bangkok Press; 2551. 250 หน้า. เล่ม. (ตำรา-ทั้งเล่ม) อนงค์นาฎ โสภณางกูร


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 4 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000180 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะเม่า ผู้ร่วมวิจัย
R000000081 การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารสกัดเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000080 การผลิตฟิล์มบริโภคได้จากสารโพลี่แซคคาไรด์ที่สกัดจากเปลือกทุเรียน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000046 การผลิตซอสกุ้งจากหัวกุ้งแวนนาไม (Litopenaeus Vannamei) หัวหน้าโครงการวิจัย