กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายพิชิต แสงกลาง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2546วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThailand
ปริญญาตรี2539วิศวกรรมอุตสาหการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000032 ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 80หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) มลฤดี กองสำลี ,
ชญาดา ร่วมโพธิ์รี ,
พิชิต แสงกลาง ,
พิรุณา สุทธิสรณ์


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000096 การพัฒนาเครื่องมือย่อยผลไม้เน่าเสียเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการทำปุ๋ยหมัก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000044 ศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก ผู้ร่วมวิจัย
R000000037 ศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบเนียมในเชิงบูรณาการ หัวหน้าโครงการวิจัย