กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายทัศน์ ขันเขื่อน
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545เทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยบรูพาThailand
ปริญญาตรี2528เกษตรศึกษาคณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000170 เครื่องพิมพ์ลายทางเดินเท้า (TEXTURE STAMP EQUIPMENT FOR PATHS) หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000123 การผสมผสานระบบบำบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบ่อรับน้ำทิ้งจากคอกปศุสัตว์ เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย
R000000122 การผสมผสานระบบบำบัดทางชีวภาพลดมลพิษในบ่อรับน้ำทิ้งจากคอกปศุสัตว์ เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียน ผู้ร่วมวิจัย