กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายบุญฤทธิ์ ปินตาสี
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2551วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2541วิศวกรรมศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ