กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายศรีมา แจ้คำ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2546เทคโนโลยีพลังงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000066 การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล. : ; 2552. 52หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สุทธิศักดิ์ แก้วนก ,
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ ,
ศรีมา แจ้คำ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 4 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000181 การอบแห้งเนื้อปลาด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ผู้ร่วมวิจัย
R000000168 การอบแห้งสมุนไพรด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000167 การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยเครื่องอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000020 การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล หัวหน้าโครงการวิจัย