กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2548ชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 7 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000176 สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวในพื้นที่กิ่งอ.เขาคิชฌกูฏ ผู้ร่วมวิจัย
R000000151 ผลของโคลชิซินต่อการชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในกล้วยไม้เหลืองจันทบูรดำเต็มคอ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000126 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย
R000000086 ความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum Rchb.f) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย
R000000041 ผลของการเสริมจุลินทรีย์อีเอ็มที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตไก่กระทง ผู้ร่วมวิจัย
R000000036 การศึกษาการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดา(Platycerium coronarium) บนอาหารสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย
R000000017 ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ ผู้ร่วมวิจัย