กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวิทวัส เวชกูล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2544สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 3 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000021 การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน. จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 19หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) นฤมล เวชกูล ,
สุนทร บุญมีมาก ,
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ,
วิทวัส เวชกูล
PB0000000020 การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน. จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2552. 19หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) นฤมล เวชกูล ,
สุนทร บุญมีมาก ,
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ,
วิทวัส เวชกูล
PB0000000019 การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน. จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2552. 19หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) นฤมล เวชกูล ,
สุนทร บุญมีมาก ,
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ,
วิทวัส เวชกูล


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ