กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสมศักดิ์ ผลภักดี
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  ตำแหน่งอื่น ๆคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2537เคมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2529วิทยาศาสตร์ชีวภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ มหาสารคามThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง