กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวิวัฒน์ วรามิตร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2546สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000025 ผลของการเสริมน้ำชาใบยอและน้ำชาใบสะเดา ต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่ . จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 40หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สุนทร บุญมีมาก ,
วิวัฒน์ วรามิตร ,
เพ็ญสวัสดิ์ มายะเวส


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 1 โครงการ