กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวพรอารีย์ ศิริผลกุล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000030 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 105หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ใจทิพย์ วานิชชัง ,
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ,
พรอารีย์ ศิริผลกุล


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000060 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000057 การวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบการขัดมันข้าวสารแบบแผ่นหนัง ผู้ร่วมวิจัย
R000000034 การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มจากกระดาษใช้แล้วแปรรูปเพื่อป้องกันผลไม้บอบช้ำระหว่างการขนส่งและลำเลียง ผู้ร่วมวิจัย