กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายผดุงศักดิ์ วานิชชัง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2554เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2528เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2521เกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 6 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000068 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะและขัดขาวลูกเดือยขนาดเล็กระดับ ชาวบ้าน. : ; 2552. 107หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ใจทิพย์ วานิชชัง ,
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
PB0000000062 การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มจากกระดาษใช้แล้วแปรรูปเพื่อป้องกันผลไม้บอบช้ำระหว่างการขนส่งและลำเลียง. : ; 2552. 107หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ใจทิพย์ วานิชชัง ,
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
PB0000000050 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก. ประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท หน้า138 -143. 2553. 7 May 21 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) ใจทิพย์ วานิชชัง ,
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
PB0000000049 การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มจากกระดาษใช้แล้วแปรรูปเพื่อป้องกันผลไม้บอบช้ำระหว่างการขนส่งและลำเลียง. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3 ณ โรงแรม พัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท หน้า137 -143. 2553. 6 May 20 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ) ใจทิพย์ วานิชชัง ,
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
PB0000000030 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 105หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ใจทิพย์ วานิชชัง ,
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง ,
พรอารีย์ ศิริผลกุล
PB0000000016 การวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบการขัดมันข้าวสารแบบแผ่นหนัง. ชลบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 177หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ใจทิพย์ วานิชชัง ,
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 9 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000191 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหุงสุกเร็วเพื่อวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย
R000000189 การวิจัยและพัฒนาเครื่องล้างข้าวเปลือกสำหรับเครื่องสีข้าวครัวเรือน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000188 การพัฒนาเครื่องคัดแยกกากข้าวกล้องแบบถังหมุนสำหรับธุรกิจชุมชน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000097 การพัฒนาเครื่องผลิตข้าวสมุนไพรเพื่อวิสาหกิจชุมชน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000060 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตข้าวนึ่งคุณภาพสูงสำหรับวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย
R000000057 การวิจัยและพัฒนาเครื่องทดสอบการขัดมันข้าวสารแบบแผ่นหนัง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000034 การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มจากกระดาษใช้แล้วแปรรูปเพื่อป้องกันผลไม้บอบช้ำระหว่างการขนส่งและลำเลียง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000014 การวิจัยและพัฒนาเครื่องกะเทาะและขัดขาวลูกเดือยขนาดเล็กระดับชาวบ้าน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000013 การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดระดับการขัดสีของข้าว ผู้ร่วมวิจัย