กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางปวีณา แตงจวง
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาศึกษา

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2543คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2551สถิติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2538ประถมศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง