กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวิรัตน์ ขาวสร้อย
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท สถิติสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 2 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000037 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการทำสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ และแบบใช้สารเคมี ในจังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 65หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม ,
จันทนี กองสุข ,
วิรัตน์ ขาวสร้อย
PB0000000036 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษา ทุเรียนทอดกรอบ ในจังหวัดจันทบุรี . จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 40หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม ,
จันทนี กองสุข ,
วิรัตน์ ขาวสร้อย


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 4 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000119 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000118 การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอนภายใต้มาตรฐานแบบอ้างอิงเนื้อหาที่สามารถใช้งานร่วมกัน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000116 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการทำสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ และแบบใช้สารเคมี ในจังหวัดจันทบุรี ผู้ร่วมวิจัย
R000000045 การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ OTOP : กรณีศึกษา ทุเรียนทอดกรอบ ในจังหวัดจันทบุรี ผู้ร่วมวิจัย