กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายทนงศักดิ์ วันชัย
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/10/2551 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2524เกษตรศาสตร์University of the PhippinesPhilippines
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 3 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000064 คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ. : ; 2552. 49หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ทนงศักดิ์ วันชัย
PB0000000063 ศึกษาการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. : ; 2552. 85หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ทนงศักดิ์ วันชัย ,
กุหรั่ง สุปินราช
PB0000000017 ภาพลักษณ์ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. ชลบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 104หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ทนงศักดิ์ วันชัย ,
กุหรั่ง สุปินราช


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 7 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000172 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000102 การศึกษาผลกระทบจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000068 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000054 ภาพลักษณ์ของมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000053 สภาพและความต้องการในการอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย
R000000030 คุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000029 ศึกษาการดำเนินชีวิตของเกษตรกรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หัวหน้าโครงการวิจัย