กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวดลฤทัย ศรีทะ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2554พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาโท2550สัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยThailand
ปริญญาตรี2540สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง