กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2544วิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000038 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำมังคุดผสมเปลือกมังคุด. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 81หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) ทองจวน วิพัฒน์เจริญลาภ ,
นฤศันส์ วาสิกดิลก ,
วรรณศิริ หิรัญเกิด ,
สุปราณี เลาห์กิติกูล


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 2 โครงการ