กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายเทอดศักดิ์ ปุระมงคล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
  รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรดำรงตำแหน่ง
 
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2541สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นThailand
ปริญญาตรี2536สัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 4 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000035 การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อประหยัดพลังงาน. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 56หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สุนทร บุญมีมาก ,
ประหยัด กองสุข ,
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
PB0000000021 การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน. จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2551. 19หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) นฤมล เวชกูล ,
สุนทร บุญมีมาก ,
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ,
วิทวัส เวชกูล
PB0000000020 การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน. จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2552. 19หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) นฤมล เวชกูล ,
สุนทร บุญมีมาก ,
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ,
วิทวัส เวชกูล
PB0000000019 การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน. จันทบุรี: มทร.ตะวันออก; 2552. 19หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) นฤมล เวชกูล ,
สุนทร บุญมีมาก ,
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล ,
วิทวัส เวชกูล


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000083 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเลี้ยงแมลงวันผลไม้ในอาหารโคนม หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000050 การใช้ฟ้าทะลายโจรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสุกรขุน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000038 การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย