กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายประหยัด กองสุข
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท ช่างอิเล็กทรอนิกส์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ พบผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

รหัสผลงานรายการผลงานทางวิชาการรายชื่อผู้มีส่วนร่วม
PB0000000035 การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อประหยัดพลังงาน. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก; 2551. 56หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย) สุนทร บุญมีมาก ,
ประหยัด กองสุข ,
เทอดศักดิ์ ปุระมงคล


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000138 การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตประปาหมู่บ้านโดยใช้การควบคุมระยะไกล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000038 การพัฒนาระบบควบคุมการระบายอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อประหยัดพลังงาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000021 การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ผู้ร่วมวิจัย