กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกรรณพต แก้วสอน
ประเภทบุคลากร :  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด/หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2545วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ พบโครงการวิจัยจำนวน 3 โครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000165 ผลของสารไคโตซานร่วมกับกรดซาลิกไซลิกต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000154 ผลของเอลิลไอโซไธโอไซยาเนทและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000075 การนำ Technical Textiles เป็นวัสดุห่อผลในการป้องกันโรคผลไหม้ของสับปะรด หัวหน้าโครงการวิจัย