กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวดวงกมล ยังให้ผล
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางพระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการเงินและบัญชี
สถานะ :  ทำงานปกติ

ประวัติการบริหาร
  ไม่มีข้อมูลประวัติการบริหาร
ประวัติการศึกษา
ระดับปีที่สำเร็จสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2550การบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2543การบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
 
ผลงานทางวิชาการนทางวิชาการ

ไม่พบผลงานทางวิชาการ


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่พบโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง